2018 Hac değerlendirme toplantısı

2018 Hac organizasyonunu değerlendirmek üzere kafile başkanları ile toplantımızı icra ettik.

  

2018 değerlendirmelerini yapan İGMG Hac & Umre başkanlığı 2019 yılında 50’ci hac organizesinin startını verdi.

IGMG Hac-Umre ve Seyahat Şirke- ti’nin 2018 yılı hac organizasyonu IGMG Genel Başkanı Kemal Ergün, IGMG Hac-Umre Birim Başkanı Tahir Köksoy, Mekke Sorumlusu Cengiz Dağdeviren, Medine Sorumlu Yardımcısı İskender Es- mer ve organize kapsamında görev alan tüm kafile başkanları ile Köln’de Genel Merkez’de gerçekleştirildi.

Genel Merkez Hac-Umre Komisyon Üyesi Birkan Ergün’ün sunumu ile baş- layan toplantıda IGMG Hac-Umre ve Se- yahat İşleri Birim Başkanı Tahir Köksoy mikrofona gelerek başarılı bir hac organi- zasyonu geçirdiklerini belirtti ve organi- zasyonda görev alan kafile ve birim baş- kanları ile tüm hizmet ekibine teşekkür etti. “Hacılarımızın, ömürlük bir ibadeti eda etmenin huzuru içerisinde tekrar ya- şadıkları beldelere salimen dönmelerini sağlamış bulunuyoruz. Bundan dolayı Rabbimize hamdediyoruz.” diyen Köksoy, hacılara her zaman kaliteli bir hizmet ve- rebilmek için, özellikle yazılı olarak ile- tilen önerileri dikkate aldıklarını, varsa oluşan şikâyetlerin bir daha tekrarlanma- ması için de gereken tedbirlerin alınaca- ğını söyledi.

Köksoy hac organizasyonunda Cenâb-ı Hakk’ın rızasını kazanma gayesinin hiç- bir zaman unutulmaması gerektiğine dikkat çektikten sonra sözlerine şöyle devam etti: “Her yıl olduğu gibi bu yıl da hacılarımızın memnuniyetini ölçmek ve düşüncelerini bilmek açısından an-

ket çalışmamız devam etmektedir. Tüm hacılarımızı bu anketi doldurmaları için internet sayfamıza yönlendirmeliyiz. Hac ile umre hizmetlerinde ‘Hacıya hizmet bi- zim için şereftir.’ heyecanı ile en kaliteli hizmeti yapmaya çalışıyoruz.”

2018 yılının son umresi olan Aralık Umresi’ne de çok az bir süre kaldığını ve bu yıl da birçok aileyi aralık ayında kut- sal beldelere ulaştıracaklarını aktaran Köksoy, kutsal topraklarda birbirinden değerli hocalar nezaretinde umrecilere irşad faaliyetleri planladıklarını aktardı. Köksoy Kudüs ziyareti bağlantılı umre yolculuklarının da devam ettiğini bildir- dikten sonra bu seferin aralık ayının son haftasında gerçekleşeceğini söyledi.

Mekke Sorumlusu ve Türkiye Hennes Tour Genel Müdürü Cengiz Dağdeviren de 2018 hac organizasyonunda emeği geçen, başta kafile başkanlarına ve irşad görevlilerine teşekkür ettiği konuşmasın- da, birçok kez Arafat’a çıktığını, ancak en rahat hac döneminin bu sene olduğunu belirtti. Dağdeviren “Bu yıl da elbette- ki karşılaştığımız sıkıntılar oldu. Ancak, yönetimin ve idari kadronunun başarılı ve çözüm odaklı çalışması birçok prob- lemi anında bertaraf etmemizi sağladı, kafilelere uyumlu bir kadro ile hizmet verdik.” dedi. Türkiye’de hizmete gir- miş olan Bursa Merkezli “Haddam Tur” adlı seyahat şirketinin hizmet yelpazesi hakkında da bilgiler veren Dağdeviren, Haddam Tur’un da hac kotasını en kısa

zamanda yükselteceğini belirtti. Hennes Tour Genel Müdürü Cengiz Dağdeviren Türkiye’den de hac ve umre alanında gü- venilirlik ve hizmet çıtasını devamlı yük- selttiklerini söyledi ve ayrıca, yeni oluş- turulan temsilcilikler ve organize edilen kültür turları ile Hennes Tour’un artık tercih edilen bir marka hâline geldiğini ifade etti.

Medine Sorumlu Yardımcısı İskender Esmer de organizasyonun Medine boyu- tuna dair kısa bir değerlendirme yaptı. Medine’de yine yakın mesafedeki otel- lerde hacılara hizmet verildiğini belirten esmer, hacılara Türk damak tadına uygun yemek çeşitleri sunduklarını söyledi.

İrşad Sorumlusu Abdurrahim Güçlü de yaptıkları irşad çalışmaları ve fetva hizmetleri hakkında kısa bir değerlendir- mede bulundu. İrşad birimi olarak tüm çalışmaları koordineli bir şekilde devam ettirdiklerini söyleyen Güçlü, kafilelerin hoca ve hacılarıyla çok uyumlu bir tablo sergilediğini, iç ve dış gezileri tecrübeli kafile başkanları eşliğinde ve Genel Mer- kez hatiplerinin eşsiz sunumları ile ma- nasına uygun bir şekilde icra ettiklerini bildirdi. Sadece İslam Toplumu Millî Gö- rüş hac organizasyonunun gerçekleştir- diği ve Peygamber Efendimizin Sünneti olan Arafat’a yürüyerek çıkma geleneğini bu yıl da devam ettirdiklerini hatırlatan Güçlü de tüm kafile başkanları ile irşad görevlilerine teşekkür etti.

Toplantının ana gündemini kafile baş-

kanlarının sözlü olarak yaptıkları değer- lendirmeler oluşturdu. Tüm kafile baş- kanları değerlendirmelerini, görüşlerini ve tekliflerini aktardılar. Getirdikleri ya- zılı raporları sundular. Başkanlar, hizmet kalitesinin artması ve daha geniş kitlelere ulaşmak amacı ile birlikte çalışılmanın gerekliliği üzerinde durdu.

Toplantıya katılan IGMG Genel Baş- kanı Kemal Ergün de kafile başkanlarını selamladıktan sonra, “Yapılan bu top- lantının günahlarımızın affına, sevapla- rımızın artmasına, cennette Peygamber Efendimizle birlikte olmamıza vesile olsun.” diye dua etti. Ergün daha sonra şunları söyledi: “Siz Kafile Başkanlarına yapmış olduğunuz bu hayırlı çalışmadan dolayı hangi teşekkürü sunsak azdır. Bu toplantılarda başarılı çalışmalarımızın yanı sıra eksik yönlerimizi de dile getir- meniz, tedbirlerin alınması bakımından çok önemlidir. Sadece Almanya değil tüm Avrupa’da hac kontenjanlarının en kısa zamanda doldurmak için etkili bir ça- lışma takip edilmelidir. Cenâb-ı Hak bu çalışmaları yaparken bize güç, kuvvet ve imkân versin. İnşallah önümüzdeki dö- nem yoğun bir umre dönemi başlıyor. Bu manada hepimize biraz daha gayret düş- mektedir. Bu yıl gerçekleştirilen başarılı hac organizasyonundan dolayı hepinizi tebrik ediyorum.”

Toplantı sonunda Stuttgart ve Köln kafileleri başarılı çalışmalarından dolayı tebrik edildi.