Grup sigorta sözleşmesi için sigorta belgesi sadece rezervasyon teyidi veya fatura ile bağlantılı olarak geçerlidir. Sigortacılar, seyahat katılımcısına (ya da katılımcılarına) rezervasyonu yapılan seyahat için sigorta güvence kapsamını, aşağıdaki hizmet ve sigorta miktarlarına göre sağlamaktadırlar. Sigortalı(lar) bağımsız olarak sigortacıya karşı kendi haklarını savunabilirler. Seyahat iptal sigortası, seyahat rezervasyon gününde veya sigorta poliçesi ile başlar ve seyahat sonuna kadar geçerlidir. Diğer sigortalar, sigorta hizmetlerini alanın seyahate çıkmak üzere evinden ayrıldığı an itibariyle başlar ve seyahat sonunda geri dönmesiyle -en geç seyahat başlangıcı itibariyle 42 gün sonra- sona erer. Seyahat sağlık sigortası için sigorta güvenliği sadece yurt dışında geçerlidir.

Tek Paket

Aşağıdaki hizmetler kişi başına, tek bir tam koruma paketine dâhil edilmiştir.

A) Seyahat İptal Sigortası
Sigorta toplamı tam olarak bildirilen seyahat tutarıdır. Seyahate çıkmadan önce olan iptalin ücreti.

B) Gecikme Koruması
Toplu taşımalardaki gecikme nedeniyle seyahate geç başlamadan dolayı işlem başına 750,- EUR’ya kadar ek maliyetlerinin geri ödenmesi.

C) Yurt Dışı Seyahat Sağlık Sigortası
Yurt dışında ortaya çıkan akut hastalık veya yaralanma, tıbben gerekli tedavi ve tıbben anlamlı ve haklı hasta geri dönüşü ve ölümü hâlinde, taşıma durumlarında masrafların geri ödenmesi.

D) Acil Yardım Sigortası
Kendi acil çağrı merkezimiz aracılığıyla yardım hizmetlerinin sağlanması ve seyahat süresince acil durumlarda, çocukların yurda dönüşü de dâhil olmak üzere etkin destek.

Aile Paketi*

Aşağıdaki hizmetler aile tam koruma kapsamındadır.

A) Seyahat İptal Sigortası
Sigorta toplamı, seyahat öncesi tam olarak bildirilen seyahat ücretinin iptal tutarıdır.

B) Gecikme Koruması
Toplu taşımalardaki gecikme nedeniyle seyahate geç başlama için işlem başına 750,- EUR’ya kadar ek maliyetlerin geri ödemesi.

C) Yurt Dışı Seyahat Sağlık Sigortası
Yurt dışında ortaya çıkan akut hastalık veya yaralanma, tıbben gerekli tedavi ve tıbben anlamlı ve haklı hasta geri dönüşü ve ölümü hâlinde, taşıma durumlarında masrafların geri ödenmesi.

D) Acil Yardım Sigortası
Kendi acil çağrı merkezimiz aracılığıyla yardım hizmetlerinin sağlanması ve seyahat süresince acil durumlarda, çocukların yurda dönüşü de dâhil olmak üzere etkin destek.

*) Aile paketi en fazla iki yetişkin ve en az bir birlikte seyahat eden, reşit olmayan veya hâlen eğitim gören çocuk, ancak en fazla beş kişi için geçerlidir. Aile ilişkileri önem teşkil etmemektedir.

Sigorta Şartları

Madde 1 -11 ilgili sigorta şirketlerin tüm seyahat sigortaları için geçerlidir. Her tamamlanan sigorta aşağıda, A – D bölümlerinde düzenlenmiştir.

A) Seyahat İptal Sigortası
Sigorta şirketi: HDI-Gerling Industrie Versicherung AG

B) Gecikme Koruması
Sigorta şirketi: HDI-Gerling Industrie Versicherung AG

C) Yurt Dışı Seyahat Sağlık Sigortası
Sigorta şirketi: HanseMerkur Reiseversicherung AG

D) Acil Yardım Sigortası

Geri taşımalar ve seyahat esnalarında yardım hizmetleri sigortası
Sigorta şirketi: HanseMerkur Reiseversicherung AG

Madde 1
Sigortalı Kişiler / Poliçe Sahipleri
Sigortalı kişiler isim olarak belirtilen kişiler veya sigorta poliçesi üzerinde belirtilen kişi gruplarıdır.

Madde 2
Sigortalanan Seyahat / Kapsam Alanı
2.1. Tüm seyahat sigortalarında sigorta koruması, anlaşılmış olan, kapsam dâhilindeki sigortalanan ilgili her seyahat / sigortalanan paket için kabul edilir.
2.2. Sigorta koruması seyahat başına 42 gün boyunca geçerlidir.
2.3. Bir seyahat olarak kullanılan tüm seyahat bileşenleri ve bireysel seyahat hizmetleri, zamansal ve mekânsal açıdan ardışık bir eşleşme şeklinde görülmektedir. Seyahat ilk bölümün / toplam hizmetin kullanımı ile başlar ve son bölümün / hizmetin kullanımı ile biter.

Madde 3
Primler
3.1. Primlerin, sigorta sözleşmesinin akdedilmesinin hemen akabinde ödenmesi gerekir ve sigorta poliçesinin teslimi ile ödenir.
3.2. Sigorta olayının yürürlüğe girmesinde ilk prim hâlen ödenmemiş ise, sigorta şirketi hizmet verme yükümlülüğünden, sigorta sahibi poliçenin ödenmemesinden dolayı sorumlu olmadıkça, muaf tutulur. Sigorta şirketi, sigorta sahibine karşı sadece ayrı bir şekilde yazılı olan bir ihbar ile veya sigorta poliçesi üzerindeki belirgin bir uyarıdan dolayı priminin ödenmemesi hakkındaki yasal sonucuna işaret etmesiyle hizmet verme yükümlülüğünden muaf tutulur.

Madde 4
Sigorta Korumasının Başlangıcı ve Sona Ermesi
4.1. Seyahat iptal sigortasında, sigorta koruması, rezervasyonu yapılan seyahatin sigorta sözleşmesinin akdedilmesi ile başlar ve seyahate çıkış tarihi ile sona erer.
4.2. Diğer sigorta bölümlerinde ise:
4.2.1. Sigorta koruması kararlaştırılan süre itibariyle, ancak en erken sigortalanan seyahate çıkılmasıyla başlar ve
4.2.2. Kararlaştırılan süre itibariyle, ancak sigortalanan seyahatin bitmesiyle sona erer; seyahatin, sigortalanan kişinin sorumluluğu dışında planlanan sona erme tarihinin gecikmesi durumunda, kararlaştırılan süre uzatılır.

Madde 5
İstisnalar
Sigorta aşağıdaki tehlikeleri kapsamaz:
5.1. Savaş, iç savaş veya benzeri olaylar ve de bağımsız olarak savaş silahlarının düşmanca kullanımından dolayı meydana gelen savaş durumu ile savaş silahlarının varlığı ile bu risklerin bir sonucu olarak ortaya çıkan durumlar.
5.2. Katılan kişi sayılarından bağımsız olarak grev, lokavt, iş karışıklıkları, terörist veya siyasi şiddet olayları, ayaklanmalar ve diğer sivil huzursuzluklar
5.3. Kamu otoriteleri tarafından yapılan el koyma, müsadere veya diğer müdahaleler
5.4. Etkisinin başka nedenlere katkı sağlayacağı dikkate alınmadan kamuyu tehlikeye sokacak, kimyasal, biyolojik, biyokimyasal maddelerin veya elektromanyetik dalgaların silah olarak kullanımı
5.5 Nükleer enerji veya diğer iyonlaştırıcı radyasyon
5.6. Salgınlar

Madde 6
Sigortanın Başlamasıyla Meydana Gelen Yükümlülükler
6.1. Sigorta sahibi / sigortalanan kişinin sorumlulukları aşağıdaki gibidir:
6.1.1. Mümkün olduğunca düşük hasar tutmak ve gereksiz masraflardan kaçınmak
6.1.2. Derhal sigortacıya zararı bildirmek, özellikle;
– hasar olayını ve hasarın boyutunu tanımlamak,
– sigortacıya yükümlülüğünün nedeni ve kapsamı hakkında herhangi bir makul soruşturma gerçekleştirmek üzere yetki vermek,
– tüm ilgili bilgileri doğru olarak sağlamak,
– orijinal makbuzları sunmak ve
– hizmet yükümlülüğünün değerlendirilebilirliği için veri bilgilerin gerekli olduğu durumlarda, tedaviyi gerçekleştiren hekimleri gizlilik yükümlülüğünden muaf tutmak.
6.2. Yükümlülüklerin ihlalinin hukuki sonuçları
6.2.1. Sigorta sahibi / sigortalanan kişi sigorta şirketine karşı, sigortalanan olayın meydana gelmesinden sonra yerine getirmesi gereken yükümlülüklerini kasıtlı olarak ihlal etmesi durumunda, sigorta şirketi yerine getirmesi gereken yükümlülüğünden muaf kalır.
6.2.2. Yükümlülüğünün ağır ihmalkâr ihlali durumunda, sigorta şirketi yerine getirmesi gereken hizmetini, sigorta sahibi / sigortalanan kişiye karşı arızanın ciddiyeti ile orantılı olarak azaltmak hakkına sahiptir. Sigorta sahibi / sigortalanan kişi herhangi bir ağır ihmalin yol açtığı bir ihlalin bulunmadığını kanıtlamak zorundadır.
6.2.3. Sigorta şirketi, sigorta sahibi / sigortalanan kişinin sigorta olayının meydana gelmesi veya tespit edilmesi ile sigorta şirketinin hizmet yükümlülüğünün tespiti veya kapsamı görevini yerine getirebilmesine engel olmadığına dair kanıt göstermesi hâlinde, dolandırıcılık durumları dışında, yükümlülüklerini yerine getirmek zorundadır.
6.2.4. Sigorta sahibi / sigortalanan kişi, sigorta olayının vuku bulmasından sonra, bilgi veya aydınlatma yükümlülüğünü ihlal etmesi durumunda, sigorta şirketi sadece sigorta sahibine / sigortalanan kişiye bunun yasal sonucu hakkında ayrıca yazılı bir şekilde işaret etmesi durumunda, yükümlülüklerini yerine getirmede kısmen ya da tamamen muaf olur.

Madde 7
Üçüncü Şahıslara Karşı İddialar
7.1 Üçüncü şahıslara karşı tazminat talepleri, sigorta şirketine gerçekleşmiş ödeme düzeyinde, yasal ölçüde geçmektedir.
7.2. Gerekli olması durumunda, sigortalı kişi sigorta şirketine o ölçüde bir atama bildirisi yayımlamak yükümlülüğündedir.
7.3. Sigorta sahibi / sigortalanan kişi tazminat veya iddiasını güvence altına alma hakkını, geçerli şekil ve süre şartlarına uygun olarak korumak ve sigortacı tarafından icrasına gerekli ölçüde katılmak zorundadır.
7.4. Sigorta sahibinin / sigortalanan kişinin tazminat talebi hasarın vuku bulduğu tarihte, aynı hanede yaşayan bir kişiye karşı yapılıyorsa, o kişi kasten hasara neden olmadıkça, 1. madde uyarınca geçiş yapılıp uygulanamaz.

Madde 8
Tazminatın Ödenmesi
Sigorta şirketinin tazmin etme sorumluluğu, sebebi ve miktarı itibariyle tespit edilmiş ise, tazminat iki hafta içinde ödenecektir. Hasarların gösterilmesinden bir ay sonra, şartlar altında ödenecek en az miktar taksit ödemesi olarak talep edilebilir.

Madde 9
Zaman Aşımı
9.1. Sigorta sözleşmesi kapsamındaki iddialar, iddia hak talebinin vuku bulduğu ve sigorta sahibi / sigortalanan kişi iddiasını savunabilmek için gerekli bilgilere ulaştığı veya büyük ihmal olmadan bilgilere ulaşabileceği yılın sonundan itibaren olmak üzere, üç yıl sonra zaman aşımına uğramaktadır.
9.2. Bir iddia için sigorta şirketine, sigorta sözleşmesi kapsamında başvurulmuş ise, başvuru tarihinden sigorta şirketinin dilekçe sahibine yazılı kararının tebliği arasında geçen süre, zaman hesaplamasına dâhil değildir.

Madde 10
Yurt İçi Yetkili Mahkemeler / Uygulanabilir Kanunlar
10.1. Sigorta şirketine karşı davalar için yargı yetkisi Almanya’da sigorta şirketinin merkez yeri veya sigortalanan kişinin ikamet yeridir.
10.2. Yasaların izin verdiği ölçüde, Alman hukuku geçerlidir.

Madde 11
Dilekçe ve Niyet Beyanları
11.1. Sigortalanan kişi ve sigorta şirketinin dilekçe ve niyet beyanları açıkça -aksi belirtilmedikçe- yazılı şekilde (örneğin mektup, faks, e-posta) olmalıdır.
11.2. Sigorta acenteleri teslim almaya yetkili değildir.

A) Seyahat İptal Sigortası

1. Sigortanın Amacı
Seyahate çıkılmaması durumunda sigorta şirketi sözleşme ile kararlaştırılan miktara kadar sigorta tutarını iade eder:
1.1. Sigortalanan seyahat paketiyle ilgili sözleşme doğrultusunda ödenmesi gereken iptal maliyetleri;
1.2. Rezervasyon ile kararlaştırılan ve seyahat acentesi sözleşme ile borçlanılan ve faturalanan acentecilik ücretini ve bu ücretin kararlaştırılan sigorta toplam miktarında dikkate alınmış olması koşuluyla. Ancak, acentecilik ücreti mutat ve makul görülen kapsamı aşması durumunda, sigorta şirketi hizmetlerini makul bir miktara düşürebilmektedir. İptal sonucunda seyahat acentesine borçlanılan ödemeler sigorta kapsamında değildir.

2. Sigortalı Olaylar ve Risk Altındaki Kişiler
2.1. Sigorta koruması, risk altındaki kişi veya sigortalanan kişinin, kendisi sigorta süresi boyunca aşağıdaki olayların birisiyle etkilenmesi ile seyahatin normal uygulanmasının mümkün olmadığı durumlarda gerçekleşir:
a) Sigortalanan kişi veya risk altındaki kişinin ölümü, ciddi bir kaza, beklenmeyen, ciddi bir hastalık, gebelik ya da bir aşılama durumunda;
b) Sigortalanan kişi veya risk altındaki kişinin mülkünde yangın veya patlama sonucu oluşan hasar durumunda; Doğal afetler ya da üçüncü bir tarafın kasıtlı suç eylemi durumunda, zarar önemli olduğunda ya da sigortalanan kişinin olayı açıklığa kavuşturmak için hazır bulunması gerektiğinde;
c) İşveren tarafından sigortalanan kişinin veya birlikte seyahat eden, risk altında olan bir kişinin istihdamının beklenmedik bir işletim nedeniyle feshedilmesi durumunda,
d) Sigortalanan kişinin veya birlikte seyahat eden, risk altında olan bir kişinin, bir iş ilişkisine başlaması durumunda, eğer bu kişi seyahat rezervasyon anında kendisini işsiz olarak bildirmiş ise ve iş bulma kurumu böyle bir seyahat için önceden onay vermiş bulunuyor ise;
e) Sigortalanan kişinin beklenmedik bir şekilde, temel askerlik hizmeti bağlamında görev eğitimi veya toplum hizmeti için çağrılması durumunda, eğer bu tarih değiştirilemiyor ve iptal ücreti sigorta taşıyıcısı tarafından üstlenilmiyorsa;
f) Sigortalanan kişinin okul / üniversitede başarısız geçmiş sınavlarını okul / üniversite eğitim süresinin uzatılmaması veya mezuniyete ulaşması için tekrarlanmasının gerektiği durumlarda; bu bağlamda ön koşul, sigortalanan kişinin seyahat rezervasyonunu başarısız olarak tamamladığı sınav tarihinden önce gerçekleşmiş olması ve tekrarlama sınav tarihinin seyahat tarihine denk gelmesidir; öğrencilerde: beklenmedik sınıfı geçememe durumunda (bu durumda önem teşkil eden son ara karnedir);
g) İş yeri değişikliği, bu bağlamda ön koşul, seyahat için rezervasyon iş değişikliği bilgisinin verilmeden önce gerçekleştirilmiş olması ve seyahat tarihi yeni iş yerinin deneme süresine, yeni işin en fazla ilk altı ayına denk gelmesidir;
2.2. Sigortalanan kişinin yanında ek olarak risk altında olan kişiler aşağıdaki gibidir:
a) Sigortalanan kişinin yakınları;
b) Sigortalanan kişi ile birlikte bir seyahat rezervasyonu yaptırmış ve sigortalamış olan kişiler ve onların yakınları;
c) Birlikte seyahate çıkmayan küçükler veya bakıma muhtaç kişilere refakat eden kişiler; Altı kişiden fazla kişi, bir seyahat rezervasyonunu birlikte yapmış ise, o durumda sadece sigortalanan kişinin yakınları ve refakatçileri risk altında kişiler olarak sayılmaktadır.

3. İstisnalar
Sigorta koruması aşağıdaki durumlarda bulunmamaktadır:
3.1. Seyahat sigortası için Sigorta Şartlar Genel Bölümü 5. paragrafında belirtilen riskler için;
3.2. Rezervasyon sırasında beklenmekte olan olaylar için;
3.3. Hastalığın bir terörizm, iç huzursuzluk, savaş olayları, bir havacılık kazası veya doğal afet eylemine tipik bir tepki olarak veya bir terörizm, iç huzursuzluk, savaş olayları, bir havacılık kazası veya doğal afet olayından beklenen bir korkudan dolayı meydana gelmesi durumunda;
3.4. Kronik ruhsal hastalık atağı durumunda;
3.5. Seyahat acentesine, seyahatin iptali nedeniyle ödenmesi gereken acentecilik ücretleri nedeniyle, örneğin; bir seyahat iptali için işlem ücreti.

4. Sigortanın Başlamasıyla Neydana Gelen Yükümlülükler
Sigorta sahibi / sigortalanan kişinin sorumlulukları aşağıdaki gibidir:
4.1. Seyahatin sigortalanmış olan iptal nedeni belli olmasıyla, iptal maliyetlerini mümkün olduğunca düşük tutmak için, seyahati iptal etmek;
4.2. Sigorta kanıtı ile iptal faturası dâhil, rezervasyon belgelerini sigorta şirketine sunmak; bir nesnenin iptali durumunda, o nesnenin tekrar kiraya verilemeyeceğine dair kiraya verenin teyidi;
4.3. Ciddi kaza yaralanması, beklenmeyen ciddi bir hastalık, hamilelik ve aşılara uyumluluk durumunu, tanı ve tedavi verilerini belirten bir sağlık raporu ile ruhsal hastalık durumunu ise psikiyatri uzmanı bir doktor raporu ile kanıtlamak;
4.4. Mülkiyet üzerinde hasar durumunda uygun kanıtları (örneğin polis tutanakları) sunmak;
4.5. istihdam kaybı durumunda, işverenden fesih nedenini belirten sonlandırma yazısını, yeni bir istihdam ilişkisi durumunda, iş bulma kurumunun iptal yazısı ve yeni iş ilişkisini kanıtlayacak yeni iş sözleşmesinin bir suretini sunmak;
4.6. Ölüm durumunda bir ölüm belgesinin ibraz edilmesi;
4.7. Bir sınav tekrarında, okulun onayını sunmak;
4.8. Sigortalanan olayın kanıtı için sigorta şirketinin talebi üzerine ibraz edilmesi gerekenler:
4.8.1. Çalışamaz belgesinin ibraz edilmesi veya bunun kabul edilmesi için işverenin onayının alınması;
4.8.2. Sigorta şirketi tarafından hastalığın doğası ve şiddeti hakkında tıbbi bir doktor raporunun alınmasına ve planlanmış seyahate çıkılamama nedeninin soruşturulmasına izin verilmesi ve doktorun gerekli kontrolleri yapmasına onay verilmesi.

5. Yasal Sonuçlar
Yükümlülüklerin ihlali hakkındaki yasal sonuçlar, seyahat sigortasının sigorta koşulları; genel bölüm fıkra 6.2. uyarınca uygulanmaktadır.

6. Katılım Payı
Sigorta olayı başına olan katılım payı, hasarın geri ödenebilir miktarının %20’si kadar olup kişi başına en az € 25,- tutarındadır. Katılım payı olmayan tarifelerde, bu tamamen ortadan kalkar.

7. Sigorta Değeri ve Düşük Sigorta
7.1 Her seyahat düzenlemesinin uygulanabilir sigorta toplamının, rezervasyon anında ödenmesi gereken acente ücretleri (sigorta değeri) dâhil, tam kararlaştırılan seyahat bedeline uygun olması gerekmektedir. Dâhil olmayan hizmetler de (örneğin ek programlar) sigorta değerinde dikkate alındığı sürece sigorta kapsamına dâhil edilmektedir.
7.2 Eğer sigorta toplamı, sigorta olayının vuku bulması hâlinde, sigorta değerinden daha düşük olursa (düşük sigorta), sigorta şirketi katılım payı düşürüldükten sonra, sadece sigorta toplamının sigorta değerine olan oranı tutarında sorumludur.

B) Gecikme Koruması

1. Sigortanın Amacı
Sigorta şirketi, sigortalanan kişinin aşağıdaki durumlarında oluşan masrafları için tazminat öder:
a) Toplu taşıma araçlarının gecikmesi durumunda.
b) Bagajların geç teslimi durumunda.

2. Toplu Taşıma Araçlarının Gecikmesi
2.1. Sigorta şirketi, sigortalanan kişinin geliş ve gidiş seyahati için bir toplu taşıma aracından kaynaklanan, bu doğrultuda bağlantı aracını en az iki saatlik bir gecikme ile kaçırmasından ve bundan dolayı sigortalanan seyahate gecikmeli olarak devam etmesi (bunun için gidilecek yere olan, gecikilmiş varış saati baz alınır) ile meydana gelen ek masrafları tazmin eder. Bunun için ön koşul, geliş ve gidiş seyahatinin de rezervasyonun yapılmış ve sigortalanmış olmasıdır. Sigortalanan olay başına 750 EUR’ya kadar olan ve rezervasyonun esas türüne ve kalitesine göre oluşan ek maliyetler karşılanır.
2.2. Bunun haricinde sigorta şirketi sigortalanan kişinin seyahate devamı için bir toplu taşıma aracından kaynaklanan, en az iki saatlik bir gecikmeden dolayı devam etmesi dolayısıyla, kanıtlanabilir ve makul ölçüde olan giderleri de (gıda ve konaklama), sigorta olayı başına 150 EUR’ya kadar tazmin eder.

3. Gecikmeli Teslim Edilen Bagaj
Verilen bagajların, gidilecek yere gecikmeli taşımadan dolayı sigortalanan kişi ile aynı anda ulaşmaması durumunda, sigorta şirketi seyahatin devamı için gerekli olan yedek alımlarının kanıtlanabilir olan maliyetini, her sigorta olayı için 250 EUR’ya kadar tazmin eder.

4. Sigortanın Başlamasıyla Meydana Gelen Yükümlülükler
4.1 Sigortalanan kişinin toplu taşıma aracının gecikmesini veya bagajın taşıma şirketi tarafından geç ulaştırıldığını onaylatması gerekmektedir ve bunun hakkında sigorta şirketine bir belge ve sigorta kanıtı ile rezervasyon belgelerini sunması gerekmektedir.
4.2. Bu gibi yükümlülüklerden birisi kasten yerine getirilmediği takdirde sigorta şirket ödeme yükümlülüğünden muaf kılınır. Yükümlülüğünün bariz ve ihmalkâr ihlali durumunda, sigorta şirketi yerine getirmesi gereken hizmetini, sigortalanan kişiye karşı hasarın ciddiyeti ile orantılı olarak azaltmak hakkına sahiptir. Bu ihlal ödeme yükümlülüğünün tespiti veya kapsamına dair bir etken göstermemiş ve sigortalanan kişi sahtekârlıkla hareket etmemiş ise, sigorta şirketinin ödeme yükümlülüğü devam eder.

5. Katılım Payı
Sigortalanan kişi geliş ve gidiş seyahatinde toplu taşıma aracının gecikmesinden kaynaklanan, yapılan ek masrafların tazmininde (2.1 uyarınca hizmetler), aksi kararlaştırılmadıkça bir katılım payı öder. Sigorta olayı başına olan katılım payı, hasarın geri ödenebilir miktarının %20’si kadar olup, kişi başına en az 25 EUR tutarındadır. Katılım payı olmayan tarifelerde, bu tamamen ortadan kalkar.

C) Yurt Dışı Seyahat Sağlık Sigortası

1. Sigortanın Amacı
Sigorta şirketi seyahat esnasında meydana gelecek olan akut hastalıklar ve kazalar üzerinde yurt dışında tıbbi tedavinin yanı sıra, ambulans hizmeti ve ölüm nakliye masrafları için ödeme sağlayacaktır. Sigorta kapsamına, yurt dışında sigortalı kişinin daimi ikamete sahip olduğu ülke ve Almanya Federal Cumhuriyeti geçerli değildir.

2. Yurt Dışında Tıbbi Tedavi
1. Sigorta şirketi yurt dışında doktorlar tarafından gerçekleştirilen veya gerçekleştirilmesi istenen, gerekli tıbbi tedavilerin masraflarını karşılar. Bunlara özellikle hastanede yatılı tedavi (cerrahi müdahale dâhil), ayakta tedavi ve tıbbi ilaçların giderleri dâhildir.

2. Sigortalanan kişinin taşıma imkânsızlığı nedeniyle seyahat sonuna kadar geri gönderilmesinin mümkün olmadığı durumlarda, sigorta şirketi taşıma imkânının mümkün olduğu tarihe kadar tıbbi tedavi giderlerini, ancak sigorta olayının vuku bulduğu tarih itibariyle, toplamda en fazla 90 güne kadar karşılar.

3. Aksi kararlaştırılmadığı takdirde, sonradan geri ödeme durumunda sigortalanan kişi her sigorta olayı için 50 EUR katılım payı öder.

3. Hasta Nakli / Transfer
Sigorta şirketi aşağıdaki masrafları karşılar:
a) Yurt dışında hastaneye hasta nakli,
b) Sigortalanan kişinin ikamet yerine veya ikamet yerine en yakın hastaneye tıbben gerekli ve uygun olan geri dönüşü;
c) Ölüm anında yurt dışında defin veya defin edilecek yere naklin yapılması.

4. Sigorta Kapsamının Sınırlamaları
Aşağıdakiler sigorta kapsamına dâhil değildir:
a) Seyahate gidiş nedeni olan tıbbi tedaviler;
b) Sigortalanan kişi tarafından seyahate çıkıştan önce planlanmış, seyahat esnasında uygulanması gereken ve önceden bilinen tıbbi tedaviler (örneğin diyaliz);
c) Sadece ağrı kesici veya geçici tedavi olmayan diş tedavileri;
d) Yardımcı ürünlerin (örneğin gözlük) alımı veya onarımı ve protezler.

5. Diğer Sigorta Sözleşmelerinden Kaynaklanan Tazminat
Eğer sigorta olayında, başka sigorta sözleşmelerinden bir tazminat talep edilebilmekteyse, bu hizmet yükümlülüklerine öncelik verilir. Sigortalanan kişi, sigorta olayını sigorta şirketine bildirirse, buna öncelik ödeme hakkı tanınır.

D) Acil Yardım Sigortası (Seyahat ve Geri Taşımalarda Yardım Hizmetleri Sigortası)

1. Sigortanın Amacı
Sigorta şirketi acil çağrı merkezi üzerinden, aşağıda sigortalanan kişinin seyahat süresince vuku bulan acil durumlar için yardım hizmetleri vermektedir.

2. Hastalık / Kaza
1. Ayakta tedavi
Sigorta şirketi sigortalanan kişiye, talep üzerine seyahat çıkış öncesi ve sonrası tıbbi bakım olanakları hakkında bilgilendirme yapar. Şirket, mümkün olduğunda, Almanca ya da İngilizce konuşan bir doktor atayacaktır.
2. Hastanede yatış
Sigortalanan kişinin hastanede yatarak tedavi görmesi durumunda, sigorta şirketi aşağıdaki hizmetleri sağlayacaktır:
a) Refakat
Sigorta şirketi kendisi tarafından atanan bir hekim ile tedaviyi gerçekleştiren hastane hekimleri ve gerekirse sigortalanan kişinin ev doktoru ile bir irtibat noktası kurar ve katılan hekimler arasında bilgi aktarımını sağlar. Talep üzerine, sigorta şirketi yakınlar için bilgi sağlar.
b) Hasta ziyareti
Hastanede yatışın beş günden fazla sürmesi hâlinde sigorta şirketi, sigortalanan kişinin bir yakını için hastanede yatışın gerçekleştiği yere gidiş ve geliş ziyaret seyahat organizasyonunu sağlar. Taşıma araç maliyetlerinin en fazla 1.000 EUR’ya kadar olan tutarını üstlenir.
c) Ödeme garantisi / faturalama
Sigorta şirketi hastaneye 15.000 EUR’ya kadar ödeme garantisi taahhüt eder. Sigortalanan kişi adına ve yerine, hastanede yatış ile ilgili sorumlu kişi ile hesaplaşmayı gerçekleştirir. Sigorta şirketi tarafından ödenmiş tutarların sigorta taşıyıcısı tarafından üstlenilmemesi durumunda, sigortalanan kişi tarafından faturayı müteakip bir aylık süre içinde sigorta şirketine geri ödeme yapması gerekmektedir.
3. Hasta geri taşıma
Tıbben gerekli ve uygun olması durumunda sigorta şirketi, sigortalanan kişinin uygun taşıma araçları ile (hava ambulansı dâhil) sigortalanan kişinin ikamet yerine ya da ikamet yerine en yakın hastaneye geri dönüşünü organize eder.

3. İlaç Gönderimi
Sigortalanan kişi, seyahat esnasında kaybetmiş olduğu ilaçlara ihtiyaç duyması hâlinde, sigorta şirketi yedek ilaçları temin eder ve sigortalanan kişiye ulaştırılmasını sağlar. Sigortalanan kişi yedek ilaçların masraflarını sigorta şirketine, seyahat sonundan itibaren, bir ay içerisinde geri ödemesi gerekmektedir.

4. Ölüm
Sigortalanan kişinin seyahat esnasında vefat etmesi durumunda sigorta şirketi, akrabalarının talebi üzerine defin işlemlerini yurt dışında organize eder veya vefat eden kişinin defin edileceği yere naklini sağlar.

5. Seyahatin Kesilmesi / Gecikmeli Dönüş
Eğer rezervasyonu yapılan seyahat aşağıda verilmiş nedenlerden dolayı planlandığı şekilde gerçekleşmez ise, sigorta şirketi geri dönüş seyahatini organize eder ve planlanmış asıl geri dönüş giderlerine ek olarak, meydana gelen diğer masrafları da karşılar. Bunlar:
a) Sigortalanan kişinin, refakatçilerinin veya seyahate katılmayan yakınlarının veya seyahate katılmayan küçük ya da bakıma muhtaç kişilerin, refakatçilerin ölüm, ciddi kaza ve beklenmedik ciddi bir hastalığa yakalanması.
b) Sigortalanan kişinin veya refakatçilerin ikamet yerlerindeki mülklerinde; yangın, afet veya suç eylemleri (örneğin evin hırsızlar tarafından soyulması) sonucu oluşan hasarlardır.

6. Diğer Acil Durumlar
1. Seyahat nakitleri, seyahat belgeleri ve bagaj kaybı
a) Sigortalanan kişinin; hırsızlık, soygun veya başka bir nedenden dolayı seyahat nakitlerinin kaybına uğraması ve finansal açıdan acil bir duruma düşmesi hâlinde, sigorta şirketi onun kendi bankası ile irtibatını sağlar. Gerektiğinde, sigorta şirketi banka tarafından sağlanan nakdin aktarılmasında yardımcı olur. Kendi bankası ile 24 saat içinde bir irtibatın kurulması mümkün olmadığı durumlarda sigorta şirketi, sigortalanan kişiye 1.500 EUR’ya kadar bir kredi sağlar. Bu tutarın seyahat sonundan itibaren, bir ay içerisinde sigorta şirketine geri ödenmesi gerekmektedir.
b) Kredi kartları veya Euro çek kartlarının kaybı durumunda sigorta şirketi, sigortalanan kişinin kartlarının bloke edilmesine yardımcı olur. Ancak sigorta şirketi bu blokenin uygun yürütülmesi ve blokaja rağmen meydana gelebilecek finansal zararlar için sorumlu değildir.
c) Seyahat belgelerinin kaybı durumunda sigorta şirketi, sigortalanan kişiye yedeklerin düzenlenmesinde yardımcı olur.
2. Ceza kovuşturmaları
Sigortalanan kişinin hapis cezası ile karşı karşıya kalması veya tutuklanması durumunda sigorta şirketi, bir avukat veya tercüman bulunmasında ona yardımcı olacaktır. Ayrıca şirket, mahkeme, avukat ve tercüman masrafları için 2.500 EUR’ya kadar, gerektiğinde kefalet için 12.500 EUR’ya kadar ödeme konusunda yardımcı olur. Sigortalanan kişinin, ödenmiş olan tutarların iadesini müteakiben en geç üç ay içinde sigorta şirketine geri ödeme yapması gerekmektedir.
3. Arama, yardım ve kurtarma masrafları
Sigortalanan kişi bir kazaya uğrar ve bu nedenle aranması, yardım edilmesi veya kurtarılması gerekirse sigorta şirketi 5.000 EUR’ya kadar masrafları karşılar.

7. Çocukların Geri Getirilmesi
Sigortalanan kişinin vefatı veya hastalanmasından dolayı birlikte seyahat eden 16 yaşından küçük çocuklara, bu kişi veya bir başka yakını tarafından refakat edilememesi durumunda, sigorta şirketi bu çocukların alınmasını ve bir refakatçi eşliğinde sigortalanan kişinin ikamet yerine geri dönüşünü organize eder ve bu bağlamda oluşan masrafları, 1.500 EUR’ya kadar karşılar. Aynı durum, çocukların kendilerinin hastalanması ve seyahatin devam etmesinden dolayı sigortalanan kişi tarafından çocuklara bakılamaması durumunda da geçerlidir. Bu çerçevede, 1. sınıf tren biletleri ile ek ödemeler ve 60 EUR’ya kadar kanıtlanan taksi ücretleri karşılanır. 1.000 km. hava hattından uzak mesafeler için yatak veya uyuma kabinli, 1. sınıf tren bileti veya bir uçak bileti (turist sınıfı) seçilebilmektedir.

8. Sigortanın Başlamasıyla Meydana Gelen Yükümlülükler
Sigortalanan kişinin, sigortalık olayını vuku bulmasından hemen sonra acil çağrı merkezi ile irtibata geçmesi gerekmektedir. Bu yükümlülüğün ihlali durumunda (ihmal veya kasıt olmadığı sürece) sigorta şirketi hizmet verme sorumluluğundan muaf olur. Bariz ihmal durumunda, sigorta şirketinin sorumluluğu, ihmal kapsamı sorumluluğunun yerine getirilmesinde daha az olmayacağı durumlardaki gibi devam eder.

9. Diğer Sigorta Sözleşmelerinden Kaynaklanan Tazminatlar
Eğer sigorta olayında, başka sigorta sözleşmelerinden bir tazminat talep edilebilmekteyse, bu hizmet yükümlülüklerine öncelik verilir. Sigortalanan kişi, sigorta olayını sigorta şirketine bildirirse, buna öncelik ödeme hakkı tanınır.

Sigorta Belgesi Üzerine Şikâyetler
Şikâyetler için yetkili denetim makamı, Federal Finansal Denetim Kurumu’dur: Graurheindorfer Str. 108, D – 53117 Bonn.

İlave Notlar!

Federal Veri Koruma Yasası (BDSG) Uyarınca Notlar
Anlaşma ile alakalı lişkilerin düzenli bir şekilde yürütülebilmesi için gerekli olduğu durumlarda bilgilerin kaydedildiği, ilgili sigorta derneklerine ve söz konusu reasüröre de aynı sebeple ulaştırıldığı konusunda BDSG § 26 uyarınca sizi bilgilendiririz. Veri iletimi için Federal Veri Koruma Yasası hükümleri saklıdır.

Sigorta Sözleşme Kanunu § 5a Uyarınca Notlar
Tarafınıza başvuru anında sigorta şartları veya sigorta sözleşme kanunu §10a uyarınca tüketici bilgileri aktarılmamış ise, bu durumda sözleşme, bu sigorta belgesi, sigorta koşulları temelinde ve belgelerin yayımlanmasından itibaren 14 gün içinde, yazılı olarak itiraz yoksa, tam olarak sözleşme içeriğinin tüketici bilgilerini yöneten diğer hususlar geçerli olacaktır.

Bir iddia durumunda lütfen aşağıdaki önemli bilgilere dikkat ediniz:
Bu sigorta belgesini çok dikkatli bir şekilde saklayınız. Bu sigorta sertifikası, hizmet olayının vuku bulması durumunda, sigorta korumasına başvurulduğuna dair kanıt olarak kullanılır ve hizmet olayının anında orijinal olarak tarafımıza sunulması gerekmektedir. Herhangi bir hasarın belgelerle ve (bazen orijinal belgelerle) kanıtlanması gerekmektedir. Tüm belgeleri dikkatlice saklayınız, çünkü bunların düzenleme bağlamında tarafımıza sunulması gerekmektedir.

1) İptal Sigortası Kullanımı
Rezervasyonu yapılmış olan seyahatin hemen rezervasyon yapılan yerdeki (örneğin tur operatörü veya seyahat acentesi) iptali. İptaliniz nedeniyle bir iptal faturası düzenlenecektir, bunun tarafımıza gönderilmesi gerekmektedir.

2) Yurtdışı Seyahat Sağlık Sigortası Kullanımı
İlk olarak kendi sağlık sigortanızı (yasal sağlık sigortası, yedek sigorta vb.) kullanırsanız, sağlanan orijinal geri ödeme fatura kopyalarına ihtiyacımız olacaktır.

3) Acil Yardım Sigortası Kullanımı
Acil yardım sigortasını kullanmanız gerektiğinde, lütfen aşağıdaki acil durum numarası ile irtibata geçiniz:

Acil durum numarası (günlük 24 saat):
HanseMerkur Reiseversicherung AG
Tel.: +49 (0) 180 – 5 256 256*
*)14 ct/dakika, Alman sabit hat; azami cep telefonu fiyatı 42 ct/dakika.

Bu acil durum servisi yalnızca acil yardım sigortası ve yurt dışı sağlık sigortası için geçerlidir.
(Sigorta şartları F+G)

Hasar raporlarını lütfen yazılı olarak aşağıdaki adrese gönderiniz:

KAERA Industrie & Touristik Versicherungsmakler GmbH
Hizmet Bölümü

Industriestr. 4.6, 61440 Oberursel
Tel.: +49 (0) 1805 – 93 59 39 (14 ct/dakika, Alman sabit hat; azami cep telefonu fiyatı 42 ct/dakika.)
Faks: +49 (0) 6172 . 99 76 120

Hasar başvuru formlarına aşağıdaki adresten ulaşabilirsiniz:
www.kaera-makler.de

Geçerlilik: 04.2013/ AVB KAERA 2013